Zmanjševanje rabe mineralnih gnojil in kemikalij v kmetijstvu, z recikliranjem predelanih organskih odpadkov v kompost in bio oglje
Izboljšanje celovite predelave biološko razgradljivih odpadkov in procesov vračanja hranil za proizvodnjo kombiniranih naravnih proizvodov
1
Uvod
Intenzivno kmetovanje in človeške aktivnosti so porušile naravni tokokrog dušika in fosforja. Industrijsko kmetijstvo potrebuje stalen vhod izkopanega neobnovljivega vira fosforja in energetsko intenzivno dobavo dušika. Ocenjeno je, da so aktivnosti človeštva podvojile globalno zahtevo reaktivnega dušika v obtoku, medtem ko se je količina fosforja od industrijske revolucije potrojila. Obstaja močna potreba po povečani trajnosti in zaprtem tokokrogu v kmetijstvu z vzpostavitvijo močnega tokokroga med urbanim in neurbanim področjem. V tem kontekstu je zmanjševanje uporabe mineralnih gnojil in kemikalij v kmetijstvu ključna prioriteta, kar lahko dosežemo z recikliranjem in ponovno uporabo predelanih organskih odpadkov v kompost in bio oglje.
2
Namen projekta
Poslanstvo projekta REFERTIL je prispevati k transformaciji organskih odpadkov iz urbanega okolja, odpadkov iz živilske industrije in odpadkov iz kmetijstva iz obstoječih potratnih procesov odstranjevanja v procese z višjo dodano vrednostjo. To vključuje v EU- 27 standardizirano, napredno in celovito predelavo bioloških odpadkov in proces vračanja hranil, usmerjena k cilju ničelnih emisij (”Zero Emission”). Izboljšana produkta bosta varna, ekonomična in standardizirana kompost in bio oglje, ki bosta vsebovala fosfor in dušik, ki ga bodo kmetovalci lahko ekonomično in koristno uporabljali. Rezultat bo izboljšana prehranjevalna varnost in izboljšano varovanje okolja ter ustvarjeno novo področje poslovanja.

3
Kaj je bio oglje in kako je narejeno?
Bio oglje izvira iz različnih vrst rastlin in/ali živalskih ostankov, ki so izvor ogljiko železovih materialov. Uporabni so za več funkcionalno obogatitev zemlje, zadrževanje vode, naravno pognojitev in/ali ogljično negativne ekonomsko kmetijske aplikacije. Bio oglje se proizvede pri nizki temperaturi karbonizacije pri pogojih okoli 500°C v odsotnosti zraka in bazira na naprednem brez emisijskem procesu ali procesu z emisijami blizu ničle, kjer so vsi materialni tokovi reciklirani in ponovno uporabljeni v obliki varnih in naravnih produktov.

Pravilno proizvedeno bio oglje ima potencial, da obnavlja naravno ravnovesje zemlje in je v korist ekonomiji pridelave rastlin z izboljšano odpornostjo rastlin med sušo, izboljšano rodovitnostjo zemlje in izboljšanimi značilnostmi pridelkov.

4
Kaj je kompost in kompostiranje?
Kompost predstavlja humificirane trdne delce, ustrezno higienizirane in stabilizirane, ki imajo dobrodejni vpliv, ko so dodani zemlji, in se uporabljajo kot osnova za rast ali se drugače uporabljajo v povezavi z gojenjem rastlin. Kompostiranje je eksotermni proces razgradnje in humifikacije biološko razgradljivih materialov pod nadzorovanimi aerobnimi pogoji, ki omogočajo razvoj ugodnih temperatur za mezofilne in termofilne bakterije kot rezultat biološko proizvedene toplote.

5
Kriteriji prenehanja statusa odpadka
Revidirana Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih omogoča, da določeni tokovi odpadkov, ko so predelani po določenih postopkih, prenehajo biti odpadki, če izpolnjujejo določena merila tako imenovane ”kriterije prenehanja statusa odpadka” (End-of-Waste (EoW) criteria). Ti kriteriji predstavljajo zahteve, ki jih mora izpolnjevati material, ki izvira iz odpadkov in ki zagotavljajo, da je kvaliteta tega materiala takšna, da uporaba tovrstnega materiala ni škodljiva zdravju ljudi ali škodljiva okolju.

6
Projektne aktivnosti
Projekt je organiziran v deset delovnih paketov (WP), ki usklajeno integrirajo znanja in izkušnje iz desetih evropskih držav, kar bo razkrilo možnosti za proizvodnjo standardiziranega, varnega in ekonomičnega komposta in/ali bio oglja, ki bo izpolnjeval EoW kriterij.


      WP Aktivnosti
  • Identifikacija, vzorčenje in opredelitev količin glavnih tokov urbanih organskih odpadkov in organskih odpadkov iz kmetijstva in sistema logistike v državah partnerjev
  • Razvoj tehnologije pirolize in izdelava matrike podatkov z rangiranjem razpoložljivih tehnologij za proizvodnjo bio oglja. Izdelava predloga politike za podporo proizvodnji bio oglja.
  • Razvoj tehnologije kompostiranja in izdelava matrike podatkov z rangiranjem razpoložljivih tehnologij kompostiranja. Izdelava predloga politike za podporo proizvodnje komposta.
  • Razvoj mikrobiološke strategije za glive, bakterije in mikorizne glive kot aktivatorje komposta in strategije za aplikacijo komposta za obogatitev s hranili vključno z izbiro inokulantov in razvoj tehnologije inokulacije
  • Izboljšava proizvodnega procesa za proizvodnjo bio oglja, ki bo v najboljši možni meri omogočal proizvodnjo standardiziranega biooglja, in hkrati izpolnjeval EoW kriterije ter brez emisijsko proizvodnjo
  • Optimizacija procesa kompostiranja in izboljšava proizvoda za retencijo hranil in minimizacijo emisij, vključno identifikacija in predlog dobre prakse in tehnoloških izboljšav
  • Demonstracija in poskusi najboljše razpoložljive tehnike (BAT) bodo potekali z namenom doseči izboljšana in trajnostno proizvedena izdelka kompost in bio oglje vključujoč testiranje mikrobioloških inokulumov v manjšem obsegu
  • Validacija izboljšane tehnologije in recikliranih proizvodov glede na ’Kriterij prenehanja statusa odpadka’ bo narejena za kompost in bio oglje s testi gojenja rastlin pri različnih pogojih, vključno z oceno okoljske rentabilnosti in varnosti
  • Postavitev okvirjev za splošen standard kakovosti in novih aplikacijskih metod za predelavo bioloških odpadkov in proizvoda kompost/bio oglje z garancijo visoke stopnje varovanja zdravja ljudi in okolja
  • Obsežno obveščanje na področju Evrope in osveščanje končnih uporabnikov, posebno malih srednjih podjetij SME in kmetovalcev. Vzpostavljeno bo mreženje in demonstracije z namenom, da se doseže čim več interesnih skupin